נוהל עירעור על ציון בחינה

ניתן לערער על ציון בבחינה, במטלה אקדמית או בקורס.

  • הערעור יוגש בכתב תוך 72 שעות ממועד פירסום מחברת הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת העירעור.
  • את העירעור יש להגיש על גבי טופס הערעור (יש למלא את הטופס בדפדפן אינטרנט אקספלורר), אותו יש לשלוח בדוא"ל למזכירות החוג, אשר תעביר אותו למורה הקורס.
  • בבירור העירעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.
  • הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה, החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים. תשובתו של המורה היא סופית. למעט במקרים של חריגה מנהלי האוניברסיטה, טענות על אפליה, התנכלות או שיקולים פסולים או זרים במתן הציון.
  • החוג רשאי להאריך את התקופות האמורות להגשת עירעור ולמתן תשובה על עירעור, ובלבד שהתשובה לעירעור תינתן לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.