אנה גוטגרץ

אנה גוטגרץ
אנה
גוטגרץ

המחקר שלי עוסק בהתגבשות הנוף העירוני בירושלים הפרנקית במהלך ששת העשורים הראשונים של המאה ה-12, תקופה בה חלו שינויים מואצים בפניה של העיר בעקבות כיבושה על ידי הצלבנים.הוא מושתת על מסד נתונים כרונולוגי ומרחבי המקיף טווח רחב של מקורות שונים מן התקופה הנידונה. מסד נתונים זה מאפשר התחקות אחר מגמות ונדבכים שונים בהתפתחות העירונית של ירושלים שטרם נחקרו. כך למשל, באמצעות ניתוח התעודות הפרנקיות המחקר בוחן את דפוסי הפעילות הכלכלית בעיר ואת זיקתם למוסדות החשובים שפעלו בה, דוגמת כנסיית הקבר וההוספיטל. נושאים נוספים שנבחנים בעבודה כוללים מבנים חברתיים שהשפיעו על היווצרות הנוף העירוני בירושלים, והיחס בין העיר לספר החקלאי שלה. חשיפת מגמות סוציו-אקונומיות כגון אלה מאפשרת להראות כיצד גורמים שונים שפעלו בירושלים עיצבו את הנוף העירוני, כמו גם לבחון את ירושלים הפרנקית בהקשרים חברתיים, כלכליים ודתיים רחבים יותר.